Предмет на поръчкатаОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
Дата на публикуване27.08.2015
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2015-0008
№ от деловоднаОП-23-2015
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.103,ал.1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.1, чл.14, ал.1, т.2 и Решение по т.2 от Протокол № 21/24.07.2015 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

 „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции:

 

 
Обособ. поз. 1 Хартиени ролки;
Обособ. поз. 2 Самозалепващи се етикети;
Обособ. поз. 3 Офис хартия;
Обособ. поз. 4 Други хартиени артикули;
Обособ. поз. 5 Специални хартиени артикули.
   Вид на процедурата: Открита

Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея, можете да изтеглите  тук

 • Приложение № 1. Технически изисквания
 • Приложение № 2. Образец на оферта
 • Приложение № 3. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка
 • Приложение № 4. Образец на техническа оферта
 • Приложение № 5. Образец на ценова оферта (Предлагана цена)
 • Приложение № 6. Образец на декларация по чл. 47 от Закона за обществените поръчки
 • Приложение № 6.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
 • Приложение № 6.2 . Образец на декларация по чл. 47  ал.9 от Закона за обществените поръчки
 • Приложение № 7. Образец списък на доставките, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) /2012, 2013 и 2014/ години, вкл. доставките по т. 2.2
 • Приложение № 8. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора
 • Приложение № 8.1. Образец на банкова гаранция за участие
 • Приложение № 9. Проект на договор за обществената поръчка
 • Приложение № 9.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
 • Приложение № 10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите на участниците ще се приемат в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31 всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. до датата и часа посочени в обявлението за обществена поръчка.

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11:00 ч. на 25.09.2015 г г. /петък/, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД”, гр София, ул. „Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212).

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 00276-2015-0008

 

02.09.2015 Решение за промяна по открита процедура за възлагане на обществена поръчка - Решението е публикувано в Агенцията по обществени поръчки под уникален номер  685640 и в Профила на купувача на „Български пощи” ЕАД

 

 

 

Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:

- 29.01.2016
- 02.03.2016
- 10.03.2016
- 11.03.2016
- 14.03.2016
- 28.03.2016
- 29.03.2016
- 31.03.2016
- 19.04.2016
   

 

 

 

Документация

ДокументиДокументация27.08.2015Решение за откриване на процедурата, обявление за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея
Решение за промяна по открита процедура за възлагане на обществена поръчка02.09.2015Решението е публикувано в Агенцията по обществени поръчки под уникален номер 685640 и в Профила на купувача на „Български пощи” ЕАД
Разяснение 114.09.2015 
Разяснение 215.09.2015 
Разяснение 316.09.2015 
Разяснение 418.09.2015 
Разяснение 518.09.2015 
Разяснение 618.09.2015 
Протокол 1 от работата на комисията15.10.2015 
Съобщение относно отваряне на ценови оферти06.11.2015 
Протокол 2 от работата на Комисията26.11.2015 
Протокол 3 от работата на Комисията26.11.2015 
Доклад от Председателя на Комисията26.11.2015 
Заповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител26.11.2015 
Сключен Договор 275/17.12.2015 за изпълнение13.01.2016 
Сключен Договор 276/17.12.2015 за изпълнение13.01.2016 
Сключен Договор 281/23.12.2015 за изпълнение18.01.2016 
Освободена банкова гаранция за участие18.01.2016Банкова гаранция за участие за обособени позиции № 3 и № 4 на Мениджмънт Бизнес Машин ООД
Освободена банкова гаранция за участие18.01.2016Банкова гаранция за участие за обособена позиция № 2 на Кооперация Панда
Обявление за възложена поръчка - специални сектори (Директива 2004/17/ЕО)19.01.2016вх.№ в АОП: Е-31-00-003445; дата в АОП: 18.01.2016; публикувано в АОП под номер: 708438
Освободена банкова гаранция за участие19.01.2016Банкова гаранция за участие за обособена позиция № 5 на Славей 91 ООД
Освободена банкова гаранция за участие20.01.2016Банкова гаранция за участие за обособена позиция № 1 на Кооперация Панда
Освободена банкова гаранция за участие27.01.2016Банкова гаранция за участие за обособена позиция № 5 на Мениджмънт Бизнес Машин ООД
Сключен Договор 4/06.01.2016 за изпълнение08.02.2016За обособ. поз.5: "Специални хартиени артикули"
Сключен договор 152/01.07.2016 за изпълнение18.07.2016 
Допълнително споразумение 1 към Договор 27622.03.2017 
Допълнително споразумение 2 към Договор 27630.03.2017 
Приключен Договор № 4/06.01.201603.04.2017Публикувано в сайта на АОП под номер 781138
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка19.10.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 810814
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка- Договор 15228.09.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 869805