Предмет на поръчкатаОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0009}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
Дата на публикуване27.08.2015
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2015-0009
№ от деловоднаОП-22-2015
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.103,ал.1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.1, чл.14, ал.1, т.2 и Решение по т.1 от Протокол № 21/24.07.2015 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции:

 

 
Обособ. поз. 1 Хартиени пликове;
Обособ. поз. 2 Специализирани канцеларски материали;
Обособ. поз. 3 Общ вид канцеларски материали;
Обособ. поз. 4 Компютърни консумативи и периферия;
Обособ. поз. 5 Консумативи за пощенски клейма и печати.
   

Вид на процедурата: Открита

Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея, можете да изтеглите  тук

 • Приложение № 1. Технически изисквания
 • Приложение № 2. Образец на оферта
 • Приложение № 3. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка
 • Приложение № 4. Образец на техническа оферта
 • Приложение № 5. Образец на ценова оферта (Предлагана цена)
 • Приложение № 6. Образец на декларация по чл. 47 от Закона за обществените поръчки
 • Приложение № 6.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
 • Приложение № 6.2 . Образец на декларация по чл. 47  ал.9 от Закона за обществените поръчки
 • Приложение № 7. Образец списък на доставките, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години считано от крайни я срок за подаване на офертите.
 • Приложение № 8. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора
 • Приложение № 8.1. Образец на банкова гаранция за участие
 • Приложение № 9. Проект на договор за обществената поръчка
 • Приложение № 9.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
 • Приложение № 10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.


Място и срок за подаване на офертите:

Офертите на участниците ще се приемат в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31 всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. до датата и часа посочени в обявлението за обществена поръчка.

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11:00 ч. на 09.10.2015 г. /петък/, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД”, гр София, ул. „Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212).

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 00276-2015-0009

 

 

 

 

Документация

ДокументиДокументация27.08.2015Решение за откриване на процедурата, обявление за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея
Решение за промяна по открита процедура за възлагане на обществена поръчка02.09.2015Решението е публикувано в Агенцията по обществени поръчки под уникален номер 685642 и в Профила на купувача на „Български пощи” ЕАД
Разяснение 110.09.2015 
Разяснение 215.09.2015 
Разяснение 318.09.2015 
Разяснение 429.09.2015 
Разяснение 502.10.2015 
Разяснение 602.10.2015 
Разяснение 702.10.2015 
Протокол 1 от работата на Комисията29.10.2015 
Съобщение за отваряне на ценови оферти03.12.2015 
Протокол 2 от работата на Комисията10.02.2016 
Протокол 3 от работата на Комисията10.02.2016 
Протокол 4 от работата на Комисията10.02.2016 
Доклад от работата на Комисията10.02.2016 
Заповед за класиране и избор на изпълнител10.02.2016 
Освободени банкови гаранции за участие28.03.2016обособ.поз.1 - „Нано технологии” ЕООД, „Плесио Компютърс” ЕАД, „Перун ККБ” ЕООД, „Ронос” ООД, „Ема” ООД, „Кооперация Панда” и „ГПВ Куверт” ЕООД
Освободени банкови гаранции за участие28.03.2016обособ.поз.2 - Кооперация "Панда"; „Роел – 98” ООД
Освободени банкови гаранции за участие28.03.2016обособ.поз.3 -Кооперация "Панда"; „Нано технологии” ЕООД, „Плесио Компютърс” ЕАД и „Перун ККБ” ЕООД
Освободени банкови гаранции за участие28.03.2016обособ.поз.4 -„Нано технологии” ЕООД, „Плесио Компютърс” ЕАД, „Перун ККБ” ЕООД, „Ронос” ООД, „Кооперация Панда” и „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД „Пасат Електроникс” ООД
Освободени банкови гаранции за участие28.03.2016обособ.поз.5 -Кооперация "Панда"
Сключен договор № 71/22.03.201605.04.2016 
Сключен договор № 72/22.03.201605.04.2016 
Сключен договор № 73/22.03.201605.04.2016 
Сключен договор № 74/22.03.201605.04.2016 
Сключен договор № 75/22.03.201605.04.2016 
Информация за сключени договори14.04.2016Публикувано в сайта на АОП под номер 728644. Дата на публикуване: 13.04.2016
Обявление за приключване на договор22.08.2017Публикувано в сайта на АОП под номер 801654
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка10.11.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 814279
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 10.11.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 814307
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)29.05.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 848850
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)25.07.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 859397