Предмет на поръчкатаОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0010}: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина"
Дата на публикуване03.09.2015
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2015-0010
№ от деловоднаОП-24-2015
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.103,ал.1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.2, чл.14, ал.1, т.2 и Решение по т.6 от Протокол № 20/10.07.2015 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:


„Обслужване на работниците  и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина”.


Вид на процедурата: Открита

Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея, можете да изтеглите: документация  приложения

 • Приложение № 1. Техническа спецификация
 • Приложение № 1.1- Методика за оценка на офертите
 • Приложение № 1.А Списък на местата на които ще се извършват услугите обект на обществената поръчка
 • Приложение № 2. Образец оферта
 • Приложение № 3. Техническо предложение
 • Приложение № 4. Ценово предложение
 • Приложение № 5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки,относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявление изисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП
 • Приложение№6.Декларация за използване на подизпълнители
 • Приложение № 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
 • Приложение № 8. Декларация по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП –  за подизпълнител
 • Приложение № 9. Декларация от членове на обединения
 • Приложение № 10. Декларация относно срока на валидност на офертата
 • Приложение № 11. Списък на услугите които са еднакви или сходни с    предмета на настоящата поръчка
 • Приложение № 12.Списък на лицата, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката
 • Приложение № 13. Декларация за ангажираност
 • Приложение № 14. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП
 • Приложение № 15. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
 • Приложение № 16. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
 • Приложение № 17. Проект на договор за обществената поръчка
 • Приложение № 18. Образец на банкова гаранция за участие


Място и срок за подаване на офертите:

Офертите на участниците ще се приемат в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31 всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. до датата и часа посочени в обявлението за обществена поръчка.

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11:00 ч. на 01.10.2015 г. /четвъртък/, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД”, гр София, ул. „Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212).

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки в преписка номер: 00276-2015-0010 .


Решението  за възлагане на обществената поръчка е публикувано под уникален номер 685867. Обявлението  за възлагане на обществената поръчка е публикувано под уникален номер 685868

 

 

 

Документация

ДокументиСключен Договор № 69/26.02.2017 за изпълнение22.03.2017 
Решение за класиране и определяне на изпълнител26.01.2017 
Доклад от работата на Комисията26.01.2017 
Протокол 6 от работата на Комисията26.01.2017 
Информация при производство по обжалване07.09.2016Публикувано в сайта на АОП под номер 747923
Решение на Възложителя за класиране11.08.2016 
Приложение 2 към Протокол 5 от работата на Комисията11.08.2016 
Приложение 1 към Протокол 5 от работата на Комисията11.08.2016 
Протокол 5 от работата на Комисията11.08.2016 
Доклад от работата на Комисията11.08.2016 
Информация при производство по обжалване (ЗОП)06.07.2016Публикувано в сайта на АОП под номер 739181. Дата на публикуване: 05.07.2016
Освободени гаранции за участие11.05.2016„ИСА – МИЛЕНИУМ 3” ООД-09.05. 2016г.
Освободени гаранции за участие11.05.2016„КОНСОРЦИУМ ХЕЛТ СЕЙФТИ КЪМПАНИ”-29.04.2016г.
Освободени гаранции за участие11.05.2016„КМЛ” ДЗЗД - 28.04.2016г.
Освободени гаранции за участие11.05.2016СТМ „ОДИКО-69” ООД – 28.04. 2016г.
Освободени гаранции за участие11.05.2016Санси ООД-28.04.2016 г.
Заповед за класиране и избор на изпълнител08.04.2016 
Доклад от работата на Комисията08.04.2016 
Протокол 4 от работата на Комисията08.04.2016 
Протокол 3 от работата на Комисията08.04.2016 
Протокол 2 от работата на Комисията08.04.2016 
Съобщение относно отваряне на ценови оферти18.02.2016 
Протокол 1 от работата на Комисията02.11.2015 
Разяснение 2 относно постъпили запитвания23.09.2015 
Разяснение 1 относно постъпили запитвания23.09.2015 
Приложения към документацията03.09.2015 
Документация03.09.2015