Предмет на поръчкатаПублична покана за възлагане на обществена поръчка {9046071}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване18.08.2015
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9046071
№ от деловоднаОП-26-2015
Възлагане чрезПублични покани

 

 

 

 

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
 

„Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи” ЕАД


    
    
 
Вид на обществената поръчка: публична покана


Приложения към публичната покана:

  • Технически изисквания на Възложителя – Приложение № 1 и Приложение 2-място на доставка
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 3;
  • Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение № 4;
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 5;
  • Проект на договор – Приложение № 6,
  • Декларация за приемане на условията по договора – Приложение № 7

 
Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи” ЕАД” ,  името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.


Място и срок за подаване на офертите:
Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 02.10.2015 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  
 
Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.101е от ЗОП.
 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9046071

 

 

 

 

Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:

- 04.02.2016
- 26.02.2016
   

 

 

 

Документация

ДокументиПриложения към публичната покана18.09.2015 
Протокол 1 от работата на Комисията27.10.2015 
Доклад от работата на Комисията27.10.2015 
Сключен Договор 247/04.12.2015 за изпълнение18.12.2015 
Освободена на 01.03.2016 гаранция за изпълнение по Договор 247/04.12.201501.03.2016внесена от: Евротрейд 2000 ЕООД основание: чл.7, ал.1 от Договора