Предмет на поръчкатаПублична покана за възлагане на обществена поръчка покана, {9047750}: „Внедряване на единна информационна система за управление и контрол на паричните преводи в „Български пощи” ЕАД
Дата на публикуване17.11.2015
СтатусОтворена
№ в РОП / ПОП9047750
№ от деловоднаОП-29-2015
Възлагане чрезПублични покани

 

 

 

 

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.2, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

„Внедряване на единна информационна система за управление и контрол на паричните преводи в „Български пощи ЕАД, (Съобразена със Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ) и сертифицирането й с MoneyGram);

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложения към публичната покана: 

  • Технически изисквания на Възложителя – Приложение № 1;
  • Приложение № 2  Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2;  
  • Техническо предложение – Приложение № 3;
  • Ценово предложение на учстника – Приложение № 4;
  • Проект на договор – Приложение № 5;
  • Декларация за приемане условията на договора Приложение № 6 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите наименованието на поръчката: „Внедряване на единна информационна система за управление и контрол на паричните преводи в „Български пощи ЕАД, (Съобразена със Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ) и сертифицирането й с MoneyGram),името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 26.11.2015 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

          Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на договора;

2. Документи съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9047750 .

 

 

 Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:

 -  06.04.2016

 

 

 

Документация

ДокументиПриложения към публичната покана17.11.2015 
Протокол 1 от работата на Комисията10.12.2015 
Доклад от работата на Комисията10.12.2015 
Сключен Договор 269 за изпълнение12.01.2016