Предмет на поръчкатаПублична покана за възлагане на обществена поръчка покана, {9047813}: „Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН” с 2 обособени позиции"
Дата на публикуване18.11.2015
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9047813
№ от деловоднаОП-32-2015
Възлагане чрезПублични покани

 

 

 

 

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.2, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

„Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН” с 2 обособени позиции:

Обособ. поз. 1 „Абонаментно обслужване на 4-цветна офсетова машина за печат на пликове в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД ”
Обособ. поз. 2 „Пълно абонаментно сервизно обслужване на 1 брой печатаща машина Xerox Work Centre 7428“ в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД“

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложения към публичната покана:

  • Технически изисквания на Възложителя – Приложение № 1;
  • Приложение № 2  Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2;
  • Техническо предложение – Приложение № 3;
  • Ценово предложение на учстника – Приложение № 4;
  • Проект на договор – Приложение № 5;
  • Декларация за приемане условията на договора – Приложение № 6

 

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите наименованието на поръчката:

 „Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН” с 2 обособени позиции:

Обособ. поз. 1 „Абонаментно обслужване на 4-цветна офсетова машина за печат на пликове в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД ”
Обособ. поз. 2 „Пълно абонаментно сервизно обслужване на 1 брой печатаща машина Xerox Work Centre 7428“ в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД“
  •   името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 27.11.2015 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

          Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на договора;

2. Документи съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 9047813 .

 

 

 

Документация

ДокументиПриложения към публичната покана18.11.2015 
Разяснение 126.11.2015 
Протокол 1 от работата на Комисията10.12.2015 
Доклад от работата на Комисията10.12.2015 
Договор 46/19.02.2016 за изпълнение10.03.2016