Предмет на поръчкатаОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0013}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД с четири обособени позиции"
Дата на публикуване24.11.2015
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2015-0013
№ от деловоднаОП-34-2015
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

   

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.103,ал.1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.2, чл.14, ал.1, т.2 и Решение по т.9 от Протокол № 19/29.06.2015 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

 

„Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД с четири обособени позиции:

Обособ.поз.I

Полиетиленови пликове за влагане на документи (СР 91 ВG и CP 91);

Обособ.поз.II

Специализирани полиетиленови пликове и опаковки за банкноти;

Обособ.поз.III

Специализирани полиетиленови пликове за монети с цип;

Обособ.поз.IV

Полиетиленови пликове за влагане на ценни пратки( винетни стикери)

 

Вид на процедурата: Открита

Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществена поръчка.

Приложения:

 • Приложение № 1. Технически изисквания
 • Приложение № 2. Образец оферта
 • Приложение № 3. Образец декл.подизпълнител
 • Приложение № 4. Техническо предложение
 • Приложение № 5. Ценово предложение
 • Приложение№  6. Образец на декларация по чл. 47 от ЗОП
 • Приложение№  6.1 Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП
 • Приложение № 7. Списък на услугите които са еднакви или сходни с    предмета на настоящата поръчка Приложение № 8. Декларация по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП –  за подизпълнител
 • Приложение № 8. Образец на банкова гаранция за участие
 • Приложение № 9. Образец на банкова гаранция за изпълнение
 • Приложение № 10. Проект на  договор
 • Приложение № 10.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
 • Приложение № 11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

 

Място и срок за подаване на офертите: 

Офертите на участниците ще се приемат в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31 всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. до датата и часа посочени в обявлението за обществена поръчка.

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11:00 ч. на 22.12.2015 г. /понеделник/, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД”, гр София, ул. „Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212).

 

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки в преписка номер: 00276-2015-0013 .

Решението  за възлагане на обществената поръчка е публикувано под уникален номер 698809. Обявлението  за възлагане на обществената поръчка е публикувано под уникален номер 698819

 

 

 

 

 

 

Документация

ДокументиПриложения към съобщението24.11.2015 
Протокол 1 от работата на Комисията06.01.2016 
Съобщение относно отваряне на ценови оферти03.02.2016 
Протокол 2 от работата на Комисията02.03.2016 
Протокол 3 от работата на Комисията02.03.2016 
Доклад от работата на Комисията02.03.2016 
Заповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител02.03.2016 
Освободени гаранции за участие: 28.04.201603.05.2016обособ.поз.1: ТиС Трейдинг; ВИП Секюрити ЕООД
Освободени гаранции за участие: 28.04.201603.05.2016обособ.поз.2: ТиС Трейдинг; ВИП Секюрити ЕООД
Освободени гаранции за участие: 28.04.201603.05.2016обособ.поз.3: ТиС Трейдинг; ВИП Секюрити ЕООД
Освободени гаранции за участие: 28.04.201603.05.2016обособ.поз.4: ТиС Трейдинг; ВИП Секюрити ЕООД
Решение за възлагане на обществената поръчка 10.05.2016Публикувано в сайта на АОП под уникален номер 698809
Обявление за възлагане на обществената поръчка 10.05.2016Публикувано в сайта на АОП под уникален номер 698819
Договор №88/12.04.201610.05.2016 
Договор №89/12.04.201610.05.2016 
Договор №90/12.04.2016 10.05.2016 
Договор №91/12.04.2016 10.05.2016 
Информация за сключени договори11.05.2016Информацията е публикувана в сайта на АОП под номер 732846. Дата на публикуване: 10.05.2016
Обявления за приключване на договори09.09.2016Обявленията са публиувани на сайта на АОП под номера 743868, 743870, 743871 и 748150