Предмет на поръчкатаПублична покана за възлагане на обществена поръчка, {9048587}: „Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД с две обособени позиции"
Дата на публикуване04.12.2015
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9048587
№ от деловоднаОП-35-2015
Възлагане чрезПублични покани

 

 

  

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.2, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД с две обособени позиции:

 

Обособ.поз.I

 Пощенски  чували за кореспондентски и колетни пратки за страната и чужбина”;

Обособ.поз.II

Платнени чували за ценни пратки”;

 

Вид на обществената поръчка: публична покана 

Приложения към публичната покана:

  • Техническa спецификация на Възложителя – Приложение № 1;
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2;
  • Техническо предложение - Приложение № 3;
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4;
  • Проект на договор – Приложение № 5;
  • Декларация за приемане условията на договора - Приложение № 6.

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД с две обособени позиции:

 

Обособ.поз.I

Пощенски  чували за кореспондентски и колетни пратки за страната и чужбина”;

Обособ.поз.II

Платнени чували за ценни пратки”;

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 14.12.2015 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора -

  1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на договора;
  2. Документи съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 9048587

 

 

Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:

   

 

 

 

 

 

Документация

ДокументиПриложения към публичната покана04.12.2015 
Протокол 1 от работата на Комисията18.01.2016 
Доклад от работата на Комисията18.01.2016 
Договор 54/02.03.2016 за изпълнение10.03.2016