Предмет на поръчкатаПублична покана за възлагане на обществена поръчка покана, {9048933}: Доставка и монтаж на компоненти за сигнално-охранителни системи, системи за видеонаблюдение и системи за контрол на достъпа
Дата на публикуване11.12.2015
СтатусОтворена
№ в РОП / ПОП9048933
№ от деловоднаОП-37-2015
Възлагане чрезПублични покани

 

 

  

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.2, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

Доставка и монтаж на компоненти за сигнално-охранителни системи, системи за видеонаблюдение и системи за контрол на достъпа

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложения към публичната покана:

 • Технически изисквания на Възложителя – Приложение № 1;
 • Приложение № 2  Представяне на участника – Приложение № 2;
 • Техническа оферта– Приложение № 3;
 • Приложение 3.1 към техническата оферта
 • Ценова оферта– Приложение № 4;
 • Приложение 4.1 към ценовата оферта
 • Проект на договор – Приложение № 5;
 • Декларация за приемане условията на договора – Приложение № 6
 • Декларация по чл.47, ал.9 от Закона за обществени поръчки Приложение № 7
 • Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от Закона за обществени поръчки Приложение № 8
 • Декларация за съгласие за участие като подизпълнител Приложение № 8.1

Начин на подаване на офертите:

 • Всеки участник представя своята оферта с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
 • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите наименованието на поръчката: 

 "Доставка и монтаж на компоненти за сигнално-охранителни системи, системи за видеонаблюдение и системи за контрол на достъпа",  името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 21.12.2015 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 9048933

 

 

Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:

- 29.02.2016
- 09.03.2016

 

 

 

Документация

ДокументиПриложения към публичната покана11.12.2015 
Протокол 1 от работата на Комисията29.12.2015 
Договор 288/28.12.201529.01.2016 
Приложения към Договор 288/28.12.201529.01.2016