Предмет на поръчкатаОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0015}: „Разработване на интегрирана система за аналитично счетоводно отчитане на приходите и разходите по услуги и разходни центрове, основана на ABC (ActivityBasedCosting) в БП ЕАД"
Дата на публикуване12.12.2015
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2015-0015
№ от деловоднаОП-36-2015
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

  

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.103,ал.1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.1, чл.14, ал.1, т.2 и Решение по т.4 от Протокол № 24/11.09.2015 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

 

 „Разработване на интегрирана система за аналитично счетоводно отчитане на приходите и разходите по услуги и разходни центрове, основана на ABC (ActivityBasedCosting) в „Български пощи“ ЕАД ”

 

Вид на процедурата: Открита

Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея, можете да изтеглите  тук

 • Приложение № 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата.
 • Приложение № 2. Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемане на условията по проектодоговора.
 • Приложение № 2а. Оферта
 • Приложение № 3. Представяне на участника
 • Приложение № 4. Образец на декларация по чл. 47ал.9  от Закона за обществените поръчки
 • Приложение № 4 А – Образец на декларация по чл. 47 ал.9 от Закона за обществените поръчки за подизпълнител 
 • Приложение № 5   - Списък на изпълнените услуги
 • Приложение № 6. Списък служители
 • Приложение № 6а -Списък образование
 • Приложение № 6б. – декларация  по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт
 • Приложение № 7 - декларация  за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса
  на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП
 • Приложение № 8. - Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
 • Приложение № 9   - декларация за съгласие за участие като подизпълнител
 • Приложение № 10.-  Декларация по По чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник / подизпълнител
 • Приложение № 10б.  - декларация по чл. 56 ал. 1, т. 11 от  Закона за обществените поръчки
 • Приложение № 11- Банкова гаранция за участие
 • Приложение № 11А- Банкова гаранция за изпълнение
 • Приложение № 12- Декларация за конфиденциалност
 • Приложение № 13- Техническо предложение
 • Приложение № 14-  Ценова оферта
 • Приложение № 15- Проекто- договор
 • Приложение № 16- Декларация по чл.56, ал.1 т.12
 • Приложение № 17- Списък на аналитични сметки от гр.60 от сметкоплана

Място и срок за подаване на офертите: 

Офертите на участниците ще се приемат в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31 всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. до датата и часа посочени в обявлението за обществена поръчка.

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11:00 ч. на 06.01.2016 г. /сряда/, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД”, гр София, ул. „Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212).

 

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под номер 00276-2015-0015

 

 

Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:

   

 

 

 

 

 

Документация

ДокументиОбявление за приключване на договор 86/11.04.16 г за обществена поръчка12.09.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 932952
Документация12.12.2015 
Приложение 17 (към документацията)12.12.2015 
Разяснение 128.12.2015 
Решение за промяна относно удължаване срока за подаване на оферти06.01.2016Публикувано в сайта на АОП под номер 705881
Разяснение 212.01.2016 
Съобщение относно отваряне на ценови оферти22.02.2016 
Протокол 1 от работата на Комисията02.03.2016 
Протокол 2 от работата на Комисията02.03.2016 
Протокол 3 от работата на Комисията02.03.2016 
Доклад от работата на Комисията02.03.2016 
Заповед за класиране и избор на изпълнител02.03.2016 
Обявление за възложена поръчка21.04.2016Публикувано в сайта на АОП под номер 731039
Договор 86/11.04.2016 за възложена поръчка21.04.2016 
Освободени банкови гаранции за участие на 15.04.201628.04.2016Бул Ес Ай ООД
Освободени банкови гаранции за участие на 15.04.201628.04.2016Контракс АД
Допълнително споразумение към Договор 8619.06.2017