Предмет на поръчкатаПублична покана за възлагане на обществена поръчка, {9049761}: „Наем на дигитално печатащо устройство за нуждите на ”Хибриден център” в СП „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи“ ЕАД...
Дата на публикуване20.01.2016
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9049761
№ от деловоднаОП-01-2016
Възлагане чрезПублични покани

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Наем на дигитално печатащо устройство за нуждите на ”Хибриден център” в СП „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи“ ЕАД на стойност до 66 000 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС. Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложения към публичната покана:

 • Техническа спецификация на Възложителя – Приложение № 1;
 • Представяне на участника, съгласно чл.56, ал.1, б.“а“ от ЗОП – Приложение № 2;
 • Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение № 3;
 • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4;
 • Проект на договор
 • Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП – образец 5
 • Декларация за приемане на условията по договора – Приложение - № 6
 • Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП-Образец № 7-1
 • Списък по чл.51, ал.1 от ЗОП – образец 8

 Начин на подаване на офертите: 

 • Всеки участник представя своята оферта с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
 • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Наем на дигитално печатащо устройство за нуждите на ”Хибриден център” в СП „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи“ ЕАД на стойност до 66 000 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС,  името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.  

 Място и срок за подаване на офертите:Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 29.01.2016 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.101е от ЗОП. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код  9049761 

 

 

Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:   

   

 

 

 

Документация

ДокументиПриложения към съобщението20.01.2016 
Протокол от работата на Комисията09.02.2016 
Доклад от работата на Комисията09.02.2016 
Договор 44/15.02.2016 за изпълнение10.03.2016