Предмет на поръчкатаПублична покана за възлагане на обществена поръчка, {9049841}: Доставка на пликове с формат С6 (114x162 мм) за изработване на илюстровани пощенски пликове с таксов знак и пликове с формат 114x200 мм за изработване на илюстровани първодневни пликове в БФН
Дата на публикуване25.01.2016
СтатусНеактивна
№ в РОП / ПОП9049841
№ от деловоднаОП-02-2016
Възлагане чрезПублични покани

 

  

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.2, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  

 

Доставка на пликове с формат С 6 (114x162 мм) за изработване на илюстровани пощенски пликове с таксов знак и пликове с формат 114x200 мм за изработване на илюстровани първодневни пликове в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика" към „Български пощи" ЕАД“;

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложения към публичната покана:

  • Технически изисквания на Възложителя – Приложение № 1;
  • Приложение № 2  Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2;
  • Техническо предложение – Приложение № 3;
  • Ценово предложение на учaстника – Приложение № 4;
  • Проект на договор – Приложение № 5;
  • Декларация за приемане условията на договора – Приложение № 6

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите наименованието на поръчката: Доставка на пликове с формат С 6 (114x162 мм) за изработване на илюстровани пощенски пликове с таксов знак и пликове с формат 114x200 мм за изработване на илюстровани първодневни пликове в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика" към „Български пощи" ЕАД“ името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 03.02.2015 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 9049841 .

 

 

 

 

 

 

Документация

ДокументиПриложения към съобщението25.01.2016 
Протокол 128.04.2016 
Доклад от работата на Комисията28.04.2016