Предмет на поръчкатаОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2016-0001}: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ на стойност до 2 160 000 лв. /два милиона и сто и шейсет хиляди лева/ без ДДС.
Дата на публикуване01.02.2016
СтатусПрекратена
№ в РОП / ПОП00276-2016-0001
№ от деловоднаОП-03-2016
Възлагане чрезОткрити процедури

  

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки и решение по т.6 от Протокол № 27 на съвета на директорите от 23.10.2015 год. , открива обществена поръчка  с предмет:

 

Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ на стойност до 2 160 000 лв. /два милиона и сто и шейсет хиляди лева/ без ДДС.

 

Вид на обществената поръчка: открита процедура

Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея, можете да изтеглите тук:

 • 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (Образец № 1).
 • 2. Представяне на участника - по образец - № 2;
 • 3. Техническо предложение образец 3;
 • 4. Ценова оферта – образец 4;
 • 5. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, попълнена по Образец № 5;
 • 6. Декларация за приемане на условията в проекта на договора по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Образец № 6;
 • 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (когато участникът ще ползва подизпълнител) - Образец № 7;
 • 8. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП - образец № 8;
 • 9. Декларация-списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка – образец 9;
 • 10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) – по образец 10;
 • Образец на договор – образец. 11
 • Списък 1 -  Местонахождението, броят и видовете фиксирани телефонни линии и услуги, които ползва Български пощи
 • Списък 2 - Абонатните постове на собствените телефонни централи.

Начин на подаване на офертите:

 • Всеки участник представя своята оферта с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
 • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 29.02.2016 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.47 от ЗОП.

 

Откритата процедура е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният номер 00276-2016-0001.

 

 

 

Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:

   

 

 

Документация

ДокументиПриложения към съобщението01.02.2016 
Разяснение 110.02.2016 
Решение за прекратяване23.02.2016Решението е публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален номер 715463