Предмет на поръчкатаОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2016-0002}: „Доставка и монтаж на климатици за нужди на "Български пощи" EAД"
Дата на публикуване18.02.2016
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2016-0002
№ от деловоднаОП-08-2016
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки и решение по т.15 от Протокол № 28 на съвета на директорите от 06.11.2015 год. , открива обществена поръчка  с предмет:

 

Доставка и монтаж на климатици за нужди на "Български пощи" EAД

 

Вид на обществената поръчка: открита процедура

Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея, можете да изтеглите тук:

 • 1. Технически изисквания  - Приложение № 1
 • 2. Представяне на участника - Приложение  № 2;
 • 3. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка Приложение №3;
 • 4. Образец на техническа оферта Приложение  №  4;
 • 5. Образец на ценова оферта (Предлагана цена) Приложение № 5;
 • 6. Образец на декларация по чл.47 ал.9 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 6;
 • 7. Образец на декларация по чл.47 ал.5 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 7; 
 • 8. Образец списък на доставките,сходни с предмета на обществената поръчка,изпълнени през последните 3 (три) години считано от крайния срок за подаване на офертите – Приложение № 8;
 • 9.Проект на договор за обществена поръчка Приложение № 9 
 • 10.Образен на декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП Приложение № 10 
 • 11.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Приложение № 11 

 

Начин на подаване на офертите:

 • Всеки участник представя своята оферта с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
 • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: Доставка и монтаж на климатици за нужди на "Български пощи"  ЕАД, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 12.03.2016г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.47 от ЗОП.

 

Откритата процедура е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният номер 00276-2016-0002.

 

 

Документация

ДокументиАнекс 1 към Договор 14525.10.2016 
Сключен договор 145/23.06.2016 за изпълнение30.06.2016Информацията е публикувана в сайта на АОП под номер 738462
Освободени гаранции за участие14.05.2016Школснаб 2001” ЕООД; „Нактайм” ЕООД; „Сидиел” ЕООД; „Виксо” ЕООД; „Топлик” ЕООД; „Темпекс” ЕООД; „ВМ АУТОМЕЙШЪН” ЕООД
Заповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител28.04.2016 
Доклад от работата на Комисията28.04.2016 
Протокол 3 от работата на Комисията28.04.2016 
Протокол 2 от работата на Комисията28.04.2016 
Съобщение за отваряне на ценови оферти18.04.2016 
Протокол 1 от работата на Комисията23.03.2016 
Документация и приложения към нея18.02.2016Решение за откриване на процедурата, обявление за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея