Предмет на поръчкатаОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2016-0003}: „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две самостоятелно обособени позиции"
Дата на публикуване18.02.2016
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП00276-2016-0003
№ от деловоднаОП-09-2016
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от Закона за обществените  поръчки и решение по т.5 от Протокол № 30 на съвета на директорите от 24.11.2015 год. , открива обществена поръчка  с предмет:

 

Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две самостоятелно обособени позиции:

 

Обособ. поз. 1 Доставка на оригинални консумативи за печатащи и копирни устройства с марка Lexmark;
Обособ. поз. 2 Доставка на оригинални или съвместими консумативи за печатащи и копирни устройства.

 

Вид на обществената поръчка: открита процедура

Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея, можете да изтеглите тук:

 • 1. Технически изисквания  - Приложение № 1
 • 2. Образец на оферта - Приложение  № 2;
 • 3. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка Приложение №3;
 • 4. Образец на техническа оферта Приложение  №  4;
 • 5. Образец на ценова оферта (Предлагана цена за обособена позиция 1) Приложение № 5.1;
 •     Образец на ценова оферта (Предлагана цена за обособена позиция 2) Приложение № 5.2;
 • 6. Образец на декларация по чл.47 ал.9 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 6;
 •     Образец на декларация по чл.56, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки Приложение № 6.1;
 • 7. Образец списък на доставките,сходни с предмета на обществената поръчка,изпълнени през последните 3 (три) години считано от крайния срок за подаване на офертите – Приложение № 7;
 • 8. Образец на банкова гаранция за участие   Приложение № 8;
 • 9. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора Приложение № 9 
 • 10.Проект на договор за обществена поръчка Приложение № 10 
 • 11.Образен на декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП Приложение № 11 
 • 12.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Приложение № 12 

Начин на подаване на офертите:

 • Всеки участник представя своята оферта с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
 • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка на оригинални консумативи за печатащи и копирни устройства с марка Lexmark; Обособена позиция 2 – Доставка на оригинални или съвместими консумативи за печатащи и копирни устройства, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 28.03.2016г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.47 от ЗОП.

 

Откритата процедура е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният номер 00276-2016-0003.

 

 

Документация

Документи Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)- Договор 14806.08.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 861021
Сключен договор 156/07.07.2016 за изпълнение18.07.2016 
Сключен договор 148/30.06.2016 за изпълнение18.07.2016 
Освободени банкови гаранции за участие17.06.2016„Прайм Технолоджис” ЕООД; „Европринт сервиз” ЕООД- за обособена позиция 1; „Перун-ККБ” ЕООД; Роел – 98” ООД - за обособена позиция 2
Заповед за класиране и избор на изпълнител02.06.2016 
Доклад от работата на Комисията02.06.2016 
Протокол 5 от работата на Комисията02.06.2016 
Протокол 4 от работата на Комисията02.06.2016 
Протокол 3 от работата на Комисията02.06.2016 
Протокол 2 от работата на Комисията02.06.2016 
Съобщение за отваряне на ценови оферти11.04.2016 
Протокол 1 от работата на Комисията31.03.2016 
Разяснение 322.03.2016 
Разяснение 217.03.2016 
Разяснение 114.03.2016 
Документация и приложения към нея18.02.2016Решение за откриване на процедурата, обявление за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея