Предмет на поръчкатаОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2016-0004}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти и услуги от производителя“
Дата на публикуване18.02.2016
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2016-0004
№ от деловоднаОП-10-2016
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки и решение по т.3 от Протокол № 2 на съвета на директорите от 15.01.2016 год. , открива обществена поръчка  с предмет:

 

„Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти и услуги от производителя“

 

Вид на обществената поръчка: открита процедура

Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея, можете да изтеглите тук :

 •  Технически изисквания  - Приложение № 1
 •  1. Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец   № 1;
 •  2. Представяне на участника Образец 2
 •     Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.9 от закона за обществените поръчки – Образец
 •  3. Техническо предложение Образец №3;
 •  4. Ценово предложение Образец  №  4;
 •  5. Декларация по чл.55 ал.7 от Закона за обществените поръчки и за липса на обстоятелството по чл.8, ал. 8, т.2 от закона за обществените поръчки- Образец5; 
 •  6. Декларация за приемане на проект-договор – Образец № 6; 
 • 7. Декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки – Образец 7;
 •      Декларация за съгласие на подизпълнител – Образец 7-1 
 • 8. Списък по чл.56, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки - Образец 8; 
 • 9.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Образец9 

 

Начин на подаване на офертите:

 • Всеки участник представя своята оферта с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
 • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:  „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти и услуги от производителя“, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 29.03.2016г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.47 от ЗОП.

 

Откритата процедура е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният номер 00276-2016-0004.

 

 

 

Документация

ДокументиИнформация за изпълнение на договор №115/31.05.2016 г24.04.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 909113
Допълнително споразумение 4 към Договор 11507.09.2018 
Допълнително споразумение 2 към Договор 11528.03.2017 
Допълнително споразумение към Договор 11505.07.2016 
Договор № 115/31.05.2016 г.07.06.2016 
Заповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител28.04.2016 
Доклад от работата на Комисията28.04.2016 
Протокол 328.04.2016 
Протокол 228.04.2016 
Протокол 128.04.2016 
Съобщение относно отваряне ценови оферти12.04.2016 
Документация,приложения към нея и обявление18.02.2016