Предмет на поръчкатаОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2016-0005}: "Доставка чрез наемане на мултифункционални устройства за нуждите на ОПС на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване29.02.2016
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП00276-2016-0005
№ от деловоднаОП-12-2016
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки и решение по т.11 от Протокол № 31 на съвета на директорите от 08.12.2016 год. , открива обществена поръчка  с предмет:

 

Доставка чрез наемане на мултифункционални устройства за нуждите на ОПС на „Български пощи” ЕАД”

 

Вид на обществената поръчка: открита процедура

Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея, можете да изтеглите тук 

 1. Документация за участие
 2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК – приложение 2
 3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
 4. Техническо предложение – приложение 4
 5. Ценова оферта – приложение 5
 6. Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП – приложение 6
 7. Декларация по чл.56, ал. 1, т.6 от ЗОП – приложение 6-1
 8. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП – приложение 7
 9. ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка – приложение - 8
 10. Образец на банкова гаранция – приложение 9
 11. Образец на договор – образец 10

 

Начин на подаване на офертите:

 • Всеки участник представя своята оферта с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
 • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:  „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти и услуги от производителя“, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 21.03.2016г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.47 от ЗОП.

 

Откритата процедура е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният номер: 00276-2016-0005

 

 

Документация

ДокументиДопълнително споразумение 1 към Договор 11906.06.2019 
Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП14.06.2016Публикувано в сайта на АОП под номер 736620
Сключен Договор № 119/03.06.2016 за изпълнение08.06.2016 
Освободени гаранции за участие:14.05.2016„КОНТРАКС” АД и „СТЕМО” ООД.
Заповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител28.04.2016 
Доклад от работата на Комисията28.04.2016 
Протокол 328.04.2016 
Протокол 228.04.2016 
Протокол 128.04.2016 
Съобщение относно отваряне на ценови оферти12.04.2016 
Документация29.02.2016