Предмет на поръчкатаОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2016-0006}: "Доставка на компютърни конфигурации и сървъри за съхранение на информация за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”
Дата на публикуване29.02.2016
СтатусЗатворена
№ в РОП / ПОП00276-2016-0006
№ от деловоднаОП-11-2016
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки и решение по т.6 от Протокол № 31 на съвета на директорите от 08.12.2016 год. , открива обществена поръчка  с предмет:

 

"Доставка на компютърни конфигурации и сървъри за съхранение на информация за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”

 

Вид на обществената поръчка: открита процедура

Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея, можете да изтеглите тук 

 

 1. Документация за участие
 2. Списък на документите съдържащи се в офертата – приложение 1
 3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК – приложение 2
 4. Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП – образец 2а
 5. Декларация по по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки - – образец 2а
 6. Техническо предложение за обособена позиция 1 – приложение 3-1
 7. Техническо предложение за обособена позиция 2 – приложение 3-2
 8. Техническо предложение за обособена позиция 3 – приложение 3-3
 9. Техническо предложение за обособена позиция 4 – приложение 3-4
 10. Техническо предложение за обособена позиция 5 – приложение 3-5
 11. Предлагана цена за обособена позиция 1 – приложение 4-1
 12. Предлагана цена за обособена позиция 2 – приложение 4-2
 13. Прдлагана за обособена позиция 3 – приложение 4-3
 14. Предлагана цена за обособена позиция 4 – приложение 4-4
 15. Предлагана цена за обособена позиция 5– приложение 4-5
 16. ДЕКЛАРАЦИЯ*за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – образец 5
 17. Декларация по чл.56, ал. 1, т.12 от ЗОП – образец 6
 18. Декларация за ползването на подизпълнител – образец 7
 19. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС)  - образец – 8
 20. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП – образец 9
 21. Проект на договор – образец 10
 22. ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка – образец - 10

 

 

Начин на подаване на офертите:

 • Всеки участник представя своята оферта с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
 • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:  „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти и услуги от производителя“, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Съгласно Решение за промяна № ОП-11-7/11.03.2016 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 14.04.2016г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.

 

[Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 07.04.2016г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31. ] - изменено с Решение за промяна № ОП-11-7/11.03.2016 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД

 

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.47 от ЗОП.

 

Откритата процедура е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният номер 00276-2016-0006

 

 

 

 

Документация

ДокументиИнформация за изпълнение на договор №182/24.08.16 г10.12.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 948565
Информация за изпълнение на договор №194/08.09.16 г25.10.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 940912
Допълнително споразумение 1 към Договор 21724.08.2017 
Сключен договор 217/14.10.2016 за изпълнение02.11.2016Информацията е публикувана в сайта на АОП под номер 755292
Приложение 3 към Договор 19410.10.2016 
Приложение 2 към Договор 19410.10.2016 
Сключен Договор № 194/08.09.2016 за изпълнение10.10.2016 
Приложения 1, 2 и 3 към Договор 18215.09.2016 
Сключен договор 182/24.08.2016 за изпълнение15.09.2016 
Приложение 2 към Договор 178/16.08.201609.09.2016 
Приложение 1 към Договор 178/16.08.201609.09.2016 
Сключен договор за изпълнение № 178/16.08.2016 по обособ. поз. 509.09.2016Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 746660
Приложения към Договор 17229.08.2016 
Сключен Договор № 172/08.08.2016 за изпълнение29.08.2016 
Заповед за коригиране на техническа грешка06.07.2016 
Протокол 4 от работата на Комисията06.07.2016Повторно публикуване на протокол 4 поради допусната техническа грешка
Заповед за класиране и избор на изпълнител05.07.2016 
Доклад от работата на Комисията05.07.2016 
Протокол 4 от работата на Комисията05.07.2016 
Протокол 3 от работата на Комисията05.07.2016 
Протокол 2 от работата на Комисията05.07.2016 
Съобщение за отваряне на ценови оферти21.06.2016 
Протокол 1 от работата на Комисията26.04.2016 
Променена документация, съгласно решение за промяна12.03.2016Съгласно Решение за промяна № ОП-11-7/11.03.2016 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 14.04.2016г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.
Решение за промяна12.03.2016Решението е публикувано в сайта на АОП под номер 718934
Документация, приложения към нея и обявление29.02.2016