Предмет на поръчкатаПублична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9051185}: „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”
Дата на публикуване11.03.2016
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9051185
№ от деловоднаОП-13-2016
Възлагане чрезПублични покани

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.2, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на „Български пощи“ ЕАД

 

Вид на обществената поръчка: публична покана 

 

Приложения към публичната покана:

  • Техническa спецификация на Възложителя – Приложение № 1;
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2;
  • Техническа оферта - Приложение № 3;
  • Ценова оферта на Изпълнителя – Приложение № 4;
  • Проект на договор – Приложение № 5;
  • Декларация за приемане условията на договора - Приложение № 6.

 

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

„Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на „Български пощи“ ЕАД” 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 21.03.2016  г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.

 

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9051185

 

 

 

 

 

 

 

Документация

ДокументиПриложения към съобщението11.03.2016 
Протокол от работата на Комисията05.04.2016 
Доклад от работата на Комисията05.04.2016 
Сключен Договор 95/18.04.2016 за изпълнение04.05.2016