Предмет на поръчкатаПублична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет, {9052273}: “ Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи” ЕАД през 2016г. с 6 обособени позиции"
Дата на публикуване08.04.2016
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП9052273
№ от деловоднаОП-14-2016
Възлагане чрезПублични покани

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 7, т. 5 във връзка с чл. 7г, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101г. ал.1 и от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради,  производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи”  ЕАД през 2016г.  с 6 обособени позиции:

 

Обособ.поз.1 Регионално управление „Западен регион”
Обособ.поз.2 Регионално управление „Северен централен регион”, вкл. РСЦ Г. Оряховица
Обособ.поз.3 Регионално управление „Североизточен регион”
Обособ.поз.4 Регионално управление „Югоизточен регион”, вкл.  РСЦ Ст. Загора
Обособ.поз.5 Регионално управление „Южен централен регион”
Обособ.поз.6 Централно управление на „Български пощи” (вкл. 3 почивни бази и „Български разменно сорторовъчен център”) и Специализирани поделения: „Българска филателия и нумизматика” и ИМС/Булпост

 

 

Вид на обществената поръчка: публична покана 

 

Приложения към публичната покана:

 • Техническa спецификация на Възложителя – Приложение № 1;
 • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2;
 • Техническа оферта - Приложение № 3;
 • Ценова оферта на Изпълнителя – Приложение № 4;
 • Проект на договор – Приложение № 5;
 • Декларация за приемане условията на договора - Приложение № 6
 • Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки- Приложение № 7;
 • Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки- Приложение № 8;
 • Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение № 8.1

 

Начин на подаване на офертите:

 • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
 • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради,  производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи”  ЕАД  през 2016г.  с 6 обособени позиции

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 19.04.2016  г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код : 9052273.

 

 

 

Документация

ДокументиСключен договор 133/10.06.2016 за изпълнение20.06.2016 
Сключен договор 132/10.06.2016 за изпълнение20.06.2016 
Сключен договор 131/10.06.2016 за изпълнение20.06.2016 
Сключен договор 130/10.06.2016 за изпълнение20.06.2016 
Сключен договор 129/10.06.2016 за изпълнение20.06.2016 
Сключен договор 128/10.06.2016 за изпълнение20.06.2016 
Доклад от работата на Комисията28.04.2016 
Протокол от работата на Комисията28.04.2016 
Приложения към публичната покана08.04.2016