Предмет на поръчкатаПублична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет, {9052530}: „Доставка на разхладителни напитки ( изворна вода) за работещите в „Български пощи” ЕАД, на открито, при високи летни температури”.
Дата на публикуване12.04.2016
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП9052530
№ от деловоднаОП-16-2016
Възлагане чрезПублични покани

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 7, т. 5 във връзка с чл. 7г, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101г. ал.1 и от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

„Доставка на  разхладителни напитки ( изворна вода) за работещите в „Български пощи” ЕАД, на открито, при високи летни температури”.

 

 

Вид на обществената поръчка: публична покана 

 

Приложения към публичната покана:

  • Техническa спецификация на Възложителя – Приложение № 1;
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2;
  • Техническо предложение - Приложение № 3;
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4;
  • Проект на договор – Приложение № 5;
  • Декларация за приемане условията на договора - Приложение № 6

 

 
 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

„Доставка на  разхладителни напитки ( изворна вода) за работещите в „Български пощи” ЕАД, на открито, при високи летни температури”.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 21.04.2016  г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.

 

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код : 9052530.

 

 

 

 

Документация

ДокументиСключен договор 135/14.06.2016 за изпълнение20.06.2016 
Доклад от работата на Комисията17.05.2016 
Протокол 1 от работата на Комисията17.05.2016 
Приложения към публичната покана12.04.2016