Предмет на поръчкатаКонкурс за избор на регистриран одитор за „Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2015г.”
Дата на публикуване25.02.2016
СтатусВъзложена
Възлагане чрезДруги търгове

 

Български пощи“ЕАД обявява конкурс с цел избор на регистриран одитор за

 

„Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2015г.”

 

Цялата документация и образците на документите могат да бъдат намерени тук:

  1. Документация – изисквания към участниците в конкурса.
  2. Образец № 1 – Представяне на участника;
  3. Образец № 2 – Ценова оферта;
  4. Образец № 3 – образец на договор;
  5. Образец № 4 – Декларация по чл. 28 от ЗНФО;
  6. Образец № 5 – Декларация –списък  на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на дейността независим финансов одит;
  7. Образец № 6 – Декларация – списък  на услугите, изпълнявани от участника;
  8. Образец № 7 - Декларация по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферти в 14 /четиринадесет дневен /срок от публикуването на конкурса на 25.02.2016 г. в ежедневник и на интернет страницата на Възложителя, от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.

Документация

Документи