Предмет на поръчкатаОбществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9053588}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”
Дата на публикуване13.06.2016
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП9053588
№ от деловоднаОП-17-2016
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти
 
 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД На основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, , чл. 186 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга” 

 

Вид на обществената поръчка: събиране на оферти с обява с предмет

Приложения към обява:

 • Технически спецификации на Възложителя – Приложение № 1;
 • Методика за определяне на комплексната оценка на офертите- Приложение № 2;
 • Заявление за участие – Образец № 1;
 • Административни сведения за участника – Образец № 2;
 • Техническа оферта – Образец № 3;
 • Ценова оферта – Образец № 4;
 • Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1-5, 7 ЗОП – Образец № 5;
 • Декларация за наличие на подизпълнители – Образец № 6;
 • Декларация на подизпълнители - Образец № 7;
 • Декларация – съгласие с условия на договор – Образец № 8.

 Начин на подаване на офертите:

 • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
 • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

 

„Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 20.06.2016  г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

 1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;
 2. Документи съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1-5, 7 ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9053588

 

Отваряне на офертите: Получените оферти по общесвената поръчка ще се отворят по реда на постъпването и, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки, на дата 21.06.2016 г, в 11:00 часа, в Централно управление на "Български пощи" ЕАД, гр. София, ул. "Акад. Ст. Младенов" № 1, бл.31, ет.2 ст. 212.

 

 

Документация

ДокументиСключен договор 151/30.06.2016 за изпълнение04.08.2016 
Доклад от работата на Комисията23.06.2016 
Протокол от работата на Комисията23.06.2016 
Съобщение относно отваряне на ценови оферти20.06.2016Получените оферти по общесвената поръчка ще се отворят по реда на постъпването и, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки, на дата 21.06.2016 г, в 11:00 часа, в Централно управление на "Български пощи" ЕАД, гр. София, ул. "Акад. Ст. Младенов" № 1, бл.31, ет.2 ст. 212.
Документация13.06.2016