Предмет на поръчкатаОбява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9054191}: „Доставка, монтаж и инженеринг на два броя модулни дизел станции за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване08.07.2016
СтатусНеактивна
№ в РОП / ПОП9054191
№ от деловоднаОП-18-2016
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД На основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, , чл. 186 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

 

Доставка, монтаж и инженеринг на два броя модулни дизел станции за нуждите на Български пощи ЕАД

 

Вид на обществената поръчка: събиране на оферти с обява

Приложения към обявата:

 • Опис на представените документи – Образец №1
 • Заявление за участие – Образец № 2
 • Административни сведения – Образец № 3
 • Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 4
 • Ценова оферта – Образец № 5
 • Декларация по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и т.7 от Закона за обществените поръчки – Образец № 6
 • Декларация за участието или неучастието на подизпълнители – Образец № 7
 • Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 8
 • Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 9

 Начин на подаване на офертите:

 • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
 • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

 

Доставка, монтаж и инженеринг на два броя модулни дизел станции за нуждите на Български пощи ЕАД

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 15.07.2016  г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

 1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;
 2. Документи съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1-5, 7 ЗОП.

 

Обявата за събиране на оферти е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код : 9054191

 

 

 

Документация

ДокументиУдължаване срока за подаване на оферти18.07.2016Съобщение на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП – удължава се срокът за подаване на оферти до 25.07.2016 г
Приложения към обявата08.07.2016