Предмет на поръчкатаОбява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9054650} : „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи“ ЕАД”, по 6 /шест/ обособени позиции"
Дата на публикуване25.07.2016
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9054650
№ от деловоднаОП-19-2016
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД На основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, , чл. 186 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи“ ЕАД”, по 6 /шест/ обособени позиции:

 

Обособ. поз. 1 РУ на „БП“ ЕАД – Западен регион;
Обособ. поз. 2 РУ на „БП“ ЕАД – Северен централен регион
Обособ. поз. 3 РУ на „БП“ ЕАД – Североизточен регион
Обособ. поз. 4 РУ на „БП“ ЕАД – Югоизточен регион
Обособ. поз. 5 РУ на „БП“ ЕАД – Южен централен регион
Обособ. поз. 6 ЦУ /вкл. БРСЦ/ и СП на „БП“ ЕАД

 

 

Вид на обществената поръчка: събиране на оферти с обява с предмет

Приложения към обява:

 • Технически спецификации на Възложителя – Приложение № 1;
 • Методика за определяне на комплексната оценка на офертите- Приложение № 2;
 • Заявление за участие – Образец № 1;
 • Административни сведения за участника – Образец № 2;
 • Техническа оферта – Образец № 3;
 • Ценова оферта – Образец № 4;
 • Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1-5, 7 ЗОП – Образец № 5;
 • Декларация за наличие на подизпълнители – Образец № 6;
 • Декларация на подизпълнители - Образец № 7;
 • Декларация – съгласие с условия на договор – Образец № 8.

 Начин на подаване на офертите:

 • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
 • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

 

„Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи“ ЕАД”, по 6 /шест/ обособени позиции:

 

Обособ. поз. 1 РУ на „БП“ ЕАД – Западен регион;
Обособ. поз. 2 РУ на „БП“ ЕАД – Северен централен регион
Обособ. поз. 3 РУ на „БП“ ЕАД – Североизточен регион
Обособ. поз. 4 РУ на „БП“ ЕАД – Югоизточен регион
Обособ. поз. 5 РУ на „БП“ ЕАД – Южен централен регион
Обособ. поз. 6 ЦУ /вкл. БРСЦ/ и СП на „БП“ ЕАД

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 08.08.2016  г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31. Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 09.08.2016 г. в зала 212 на Централно управление на „Български пощи“ЕАД

 

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

 1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;
 2. Документи съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1-5, 7 ЗОП.

 

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 9054650

 

 

Документация

ДокументиСключен Договор № 213 за изпълнение25.10.2016 
Сключен Договор № 212 за изпълнение25.10.2016 
Приложение 1 към Договор 21125.10.2016 
Сключен Договор № 211 за изпълнение25.10.2016 
Сключен Договор № 210 за изпълнение25.10.2016 
Сключен Договор № 207 за изпълнение25.10.2016 
Сключен Договор № 206 за изпълнение25.10.2016 
Протокол 1 от работата на Комисията25.08.2016 
Приложения към обявата25.07.2016