Предмет на поръчкатаОбява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9054959}: Избор на застраховател за застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности, който са собственост или са под отговорност на „Български пощи” ЕАД и за избор на застраховател за застраховане на моторни превозни средства, собственост или ползвани от „Български пощи” ЕАД, по условията на „Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”(Застраховка „Каско”)“
Дата на публикуване03.08.2016
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП9054959
№ от деловоднаОП-21-2016
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД На основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, , чл. 186 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Избор на застраховател за застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности, който са собственост или са под отговорност на „Български пощи ЕАД и за избор на застраховател за застраховане на моторни превозни средства, собственост или ползвани от „Български пощи ЕАД, по условията на „Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”(Застраховка „Каско”)“ .

 

Вид на обществената поръчка: събиране на оферти с обява

Указания за участие и Приложения към обявата:

 • Технически спецификации на Възложителя – Приложение № 1;
 • Методика за определяне на комплексната оценка на офертите - Приложение № 2;
 • Заявление за участие – Образец № 1;
 • Административни сведения за участника – Образец № 2;
 • Техническа оферта – Образец № 3;
 • Ценова оферта – Образец № 4 с приложения към нея;
 • Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1-5, 7 ЗОП – Образец № 5;
 • Декларация за наличие на подизпълнители – Образец № 6;
 • Декларация на подизпълнители - Образец № 7;
 • Декларация – съгласие с условия на договор – Образец № 8.

 Начин на подаване на офертите:

 • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
 • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

„Избор на застраховател за застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности, който са собственост или са под отговорност на „Български пощи ЕАД и за избор на застраховател за застраховане на моторни превозни средства, собственост или ползвани от „Български пощи ЕАД, по условията на „Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”(Застраховка „Каско”)“. 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 10.08.2016  г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.

Публично отваряне на офертите – първия работен ден след изтичане на крайния срок на подаването им от 11.00 часа в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31 зала №212.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

 1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;
 2. Документи съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1-5, 7 ЗОП.

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален № 9054959

 

Документация

ДокументиДопълнително споразумение към Договор 17911.04.2017 
Допълнително споразумение към Договор 17927.03.2017 
Допълнително споразумение към Договор 17922.03.2017 
Анекс 3 към Договор 17918.10.2016 
Анекс 2 към Договор 17927.09.2016 
Анекс 1 към Договор 17927.09.2016 
Сключен Договор № 179/16.08.2016 за изпълнение13.09.2016 
Протокол 1 от работата на Комисията16.08.2016 
Съобщение за удължаване на срок11.08.2016 
Указания за участие в обществената поръчка04.08.2016 
Приложения към обявата03.08.2016