Предмет на поръчкатаОбява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9055494}: „Доставка и внедряване на софтуерна система за управление на недвижимата собственост на „Български пощи” ЕАД“
Дата на публикуване18.08.2016
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9055494
№ от деловоднаОП-23-2016
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД На основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, , чл. 186 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка и внедряване на софтуерна система за управление на недвижимата собственост на „Български пощи” ЕАД

Вид на обществената поръчка: събиране на оферти с обява

Приложения към обява:

 Начин на подаване на офертите: Технически изисквания, проект на договор и образци

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

 

„Доставка и внедряване на софтуерна система за управление на недвижимата собственост на „Български пощи” ЕАД 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 26.08.2016  г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: 29.08.2016 г.,в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

  1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на % от стойността на договора;
  2. Документи съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1-5, 7 ЗОП.

 

Обявата за събиране на оферти е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код : 9055494

Документация

ДокументиСключен договор 222/27.10.2016 за изпълнение04.11.2016 
Протокол 1 от работата на Комисията27.09.2016 
Съобщение за удължаване на срок29.08.2016 
Разяснение 123.08.2016 
Уточнение относно лице за контакт18.08.2016 
Приложения към обявата18.08.2016