Предмет на поръчкатаОбява за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет, {00276-2016-0008}: „Доставка на машина за производство на ролки с високочувствителна термохартия /терморолки/” за производствените нужди на „Български пощи“ ЕАД
Дата на публикуване18.08.2016
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2016-0008
№ от деловоднаОП-24-2016
Възлагане чрезПублично състезание

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД На основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал.2, т. 2, , чл. 178 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публично състезание с обява с предмет:

„Доставка на машина за производство на ролки с високочувствителна термохартия /терморолки/” за производствените нужди на „Български пощи“ ЕАД

Вид на обществената поръчка: публично състезание

Приложения към обява:

1.Документация и проект на договор

2.Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 11

3.Технически изисквания на Възложителя

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка: „Доставка на машина за производство на ролки с високочувствителна термохартия /терморолки/” за производствените нужди на „Български пощи“ ЕАД

                                                        

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 12.09.2016  г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: денят следващ крайният срок за получаване на офертите, в 10:30 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП

 

Обявата за публично състезание е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 00276-2016-0008

Документация

ДокументиИнформация за изпълнение на договор №255/08.12.16 г15.04.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 907488
Сключен Договор 255/08.12.2016 за изпълнение04.01.2017 
Решение за класиране и определяне на изпълнител11.11.2016 
Доклад от работата на Комисията11.11.2016 
Протокол 4 от работата на Комисията11.11.2016 
Протокол 3 от работата на Комисията11.11.2016 
Протокол 2 от работата на Комисията11.11.2016 
Съобщение за отваряне на ценови оферти28.09.2016 
Протокол 1 от работата на Комисията16.09.2016 
Приложения към обявата18.08.2016