Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет, {00276-2016-0007} „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД“ с две обособени позиции"
Дата на публикуване18.08.2016
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2016-0007
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД, в качеството си на Възложител, обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД“ с две обособени позиции:

Обособ. поз. 1: „Ремонт и сервизно обслужване на леки  и лекотоварни автомобили до 3, 5.тона”;

Обособ. поз. 2: „Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3,5 тона и автобуси

 

Вид на обществената поръчка: открита процедура

 

Решението за откриване на процедурата 745408, обявлението за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея, можете да изтеглите тук . Публикувана на сайта на АОП под номер 00276-2016-0007

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 02.09.2016г. /включително/, в „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Документация

ДокументиОбявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) - обособ. поз.213.06.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 851506
Приложения към Договор 23705.12.2016 
Сключен договор 237/28.11.2016 за изпълнение05.12.2016 
Обявление за възложена поръчка: Обособ. поз. 1- невъзложена14.11.2016Информацията е публикувана в сайта на АОП под номер 757541
Решение за класиране и определяне на изпълнител, Обособ. поз. 209.11.2016 
Доклад от работата на Комисията08.11.2016 
Протокол 3 от работата на Комисията08.11.2016 
Протокол 2 от работата на Комисията08.11.2016 
Съобщение за отваряне на ценови оферти27.10.2016„Български пощи” ЕАД на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП обявява, че отварянето на плик с надпис „ценови параметри” на допуснатия участник за обособена позиция № 2 с предмет: „Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3,5 тона и автобуси”, ще се проведе на публично заседание на комисията на 01.11.2016 г. /вторник/ от 10:30 ч.
Решение за прекратяване, Обособ. поз. 127.10.2016 
Съобщение за допусната техническа грешка в Протокол № 1 от работата на Комисията26.10.2016 
Протокол 1 от работата на Комисията13.10.2016 
Уточнение 1 към документацията25.08.2016 
Приложения към обявата18.08.2016