Предмет на поръчкатаОбява за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет, {00276-2016-0009}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД, с 2 обособени позиции
Дата на публикуване12.09.2016
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2016-0009
№ от деловоднаОП-25-2016
Възлагане чрезПублично състезание

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД На основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал.2, т. 2, , чл. 178 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публично състезание с обява с предмет:

 

„Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД, с 2 обособенипозиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на пластмасови пломби“;

Обособена позиция № 2: Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка“

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание

Приложения към обявата:

  1. Документация и проект на договор
  2. Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 9
  3. Технически изисквания на Възложителя

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД, с 2 обособенипозиции, както следва:

Обособена позиция № ……………………………………….

/изписва се позицията/те за които се кандидатства/

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

     Гр.София 1700, ул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 04.10.2016 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: денят следващ крайният срок за получаване на офертите, от11:00 ч. вЦентрално управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:Документи съгласно чл.58 ЗОП

Обявата за публично състезание е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код  00276-2016-0009

 

 

Документация

ДокументиОбявление за приключване на договор за обществена поръчка08.02.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 829024
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)29.11.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 817274
Сключен Договор 264/20.11.2017 г. за изпълнение29.11.2017 
Информация за приключване на договор19.09.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 806024/19.09.2017
Допълнително споразумение 1 към Договор 2704.08.2017 
Сключен договор № 27/24.01.2017 за изпълнение, Обособ. поз. 106.02.2017 
Решение за класиране и определяне на изпълнител13.12.2016 
Доклад от работата на Комисията13.12.2016 
Протокол 3 от работата на Комисията13.12.2016 
Съобщение за отваряне на ценови оферти03.11.2016 
Протокол 2 от работата на Комисията03.11.2016 
Протокол 1 от работата на Комисията11.10.2016 
Приложения към обявата12.09.2016