Предмет на поръчкатаОбява за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет, {00276-2016-0010}: „Продължаване право на ползване на софтуерен продукт Post Pay и Post Deal предлагани в пощенските станции на ОПС София – град, Регионално управление „Западен регион“, тяхната поддръжка и доработка на WEB базирано приложение в съответствие с нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
Дата на публикуване13.09.2016
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2016-0010
№ от деловоднаОП-26-2016
Възлагане чрезПряко договаряне

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД На основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал.2, т. 2, във вр. с чл. 182, ал.1, във вр. с чл.79 ал.1 т.3 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез пряко договаряне с обява с предмет:

„Продължаване право на ползване на софтуерен продукт Post Pay и Post Deal предлагани в пощенските станции на ОПС София – град, Регионално управление „Западен регион“, тяхната поддръжка и доработка на WEB базирано приложение в съответствие с нуждите на „Български пощи“ ЕАД“

Вид на обществената поръчка: пряко договаряне

Приложения към обява:

1. Покана

2. Технически изисквания на Възложителя

3. Образци декларации и– Образец № 1 до Образец № 10

4. Проект на договор – Образец № 11

Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Продължаване право на ползване на софтуерен продукт Post Pay и Post Deal предлагани в пощенските станции на ОПС София – град, Регионално управление „Западен регион“, тяхната поддръжка и доработка на WEB базирано приложение в съответствие с нуждите на „Български пощи“ ЕАД“

          

 До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 19.09.2016  г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на провеждане на преговорите: денят следващ крайният срок за получаване на офертите, в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП

Обявата за пряко договаряне е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 00276-2016-0010

 

Документация

ДокументиОбявление за приключване на договор за обществена поръчка19.10.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 810674
Сключен Договор № 203/30.09.2016 за изпълнение14.10.2016Информацията публикувана в сайта на АОП под номер 753407
Решение за избор на изпълнител26.09.2016 
Доклад от работата на Комисията21.09.2016 
Приложения към обявата13.09.2016