Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет, {00276-2016-0011}: „Доставка на твърди горива за отопление на обекти на „Български пощи“ ЕАД, с 3 обособени позиции"
Дата на публикуване20.09.2016
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2016-0011
№ от деловоднаОП-27-2016
Възлагане чрезПублично състезание

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД На основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал.2, т. 2, , чл. 178 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публично състезание с обява с предмет:

„Доставка на твърди горива за отопление на обекти на „Български пощи“ ЕАД, с 3 обособени позиции, както следва:

Обособ. поз. 1: „Доставка на дърва и брикети за отопление на обекти на регионално управление „Западен регион” – София и на централно управление на „Български пощи” ЕАД;

Обособ. поз. 2: „Доставка на дърва и брикети за отопление на обекти на регионално управление „Северен централен регион” – Плевен и на регионално управление „Североизточен регион” – Варна;

Обособ. поз. 3: „Доставка на дърва и брикети за отопление на обекти на регионално управление „Южен централен регион” – Пловдив и на регионално управление „Югоизточен регион” – Бургас.

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание

Приложения към обявата:

1. Документация и проект на договор

2. Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 11

3. Технически изисквания на Възложителя

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват:

 

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка: „Доставка на твърди горива за отопление на обекти на „Български пощи“ ЕАД, с 3 обособени позиции:

Обособена позиция ……: ……………………………………………………..

 

                                                        

           До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                   Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 13.10.2016 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: денят следващ крайният срок за получаване на офертите, в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП

Процедурата за публично състезание е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 00276-2016-0011.

Документация

ДокументиПриключен Договор № 246/28.11.201627.02.2017Публикувано в сайта на АОП под номер 774281
Приключен Договор № 245/28.11.201610.02.2017Публикувано в сайта на АОП под номер 771731
Сключен Договор 246/28.11.2016 за изпълнение06.12.2016 
Сключен Договор 245/28.11.2016 за изпълнение06.12.2016 
Сключен Договор 244/28.11.2016 за изпълнение06.12.2016 
Решение за класиране и определяне на изпълнител11.11.2016 
Доклад от работата на Комисията11.11.2016 
Протокол 3 от работата на Комисията11.11.2016 
Съобщение за отваряне на ценови оферти25.10.2016 
Протокол 2 от работата на Комисията25.10.2016 
Протокол 1 от работата на Комисията17.10.2016 
Приложения към обявата20.09.2016