Предмет на поръчкатаДоговаряне без предварителна покана за участие, с предмет, {00276-2016-0015}: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ ЕАД, намиращи се на територията на гр.София“
Дата на публикуване03.10.2016
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2016-0015
№ от деловоднаОП–31-2016
Възлагане чрезДоговаряне без предварителна покана за участие

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал.4 и на основание чл.138 ал.1, във вр.чл.79 ал.1 т.3 б.„б“, във вр. с чл.18 ал.1 т.9, във вр.с чл.20 ал.1 т.3 б.„б“ от ЗОП и в съответствие с чл.64 от ППЗОП, възлага обществена поръчка чрез договаряне без предварителна покана за участие, с предмет:

 

„Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ ЕАД, намиращи се на територията на гр.София“

 

Вид на обществената поръчка: договаряне без предварителна покана за участие

Приложения към обявата:

1.Документация и проект на договор

2.Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 9

3.Технически изисквания на Възложителя

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват:

 

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ ЕАД, намиращи се на територията на гр.София“

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, ул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 07.10.2016 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на договарянето: първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от11:00 ч. вЦентрално управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:Документи съгласно чл.58 ЗОП

Обявата за договаряне без предварителна покана за участие е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 00276-2016-0015

 

Документация

ДокументиИнформация за изпълнение на договор №219/14.10.2016г. 26.11.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1000732
Допълнително споразумение 2 към Договор 21923.05.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 912359
Допълнително споразумение 1 към Договор 21927.12.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 884921
Сключен договор 219/14.10.2016 за изпълнение02.11.2016Информацията е публикувана в сайта на АОП под номер 755148
Решение за класиране и определяне на изпълнител13.10.2016 
Протокол 1 от работата на Комисията13.10.2016 
Приложения към обявата03.10.2016