Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет, {00276-2016-0014}: „Доставка на колички с чанти и на чанти за разнос на пощенски пратки и рекламни материали с две обособени позиции”
Дата на публикуване03.10.2016
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2016-0014
№ от деловоднаОП–29-2016
Възлагане чрезПублично състезание

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД На основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал.2, т. 2, , чл. 178 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публично състезание с обява с предмет:

 

„Доставка на колички с чанти и на чанти за разнос на пощенски пратки и рекламни материали с две обособени позиции”

Обособ. поз. 1: „Доставка на колички с чанти за разнос на печатни издания и рекламни материали”;

Обособ. поз. 2: „Доставка на чанти за пощальони за разнос на пощенски пратки”

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание

 

Приложения към обявата:

1. Документация и проект на договор

2. Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 9

3. Технически изисквания на Възложителя

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват:

 

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка: „Доставка на колички с чанти и на чанти за разнос на пощенски пратки и рекламни материали с две обособени позиции”

Обособена позиция ……: ……………………………………………………..

 

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 25.10.2016 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: денят следващ крайният срок за получаване на офертите, в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП

 

Процедурата за публично състезание е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код: 00276-2016-0014

Документация

ДокументиОбявление за приключване на договор11.07.2017Обявлението е публикувано в сайта на АОП под номер 795299 на 10.07.2017
Сключен Договор 104/18.04.2017 г. за изпълнение16.05.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 787322
Решение за класиране и определяне на изпълнител22.02.2017 
Доклад от работата на Комисията22.02.2017 
Протокол 3 от работата на Комисията22.02.2017 
Протокол 2 от работата на Комисията22.02.2017 
Решение за прекратяване, Обособ. поз. 125.01.2017Решението е публикувано в сайта на АОП под номер 768784 на 24.01.2017
Съобщение за отваряне на ценови оферти, Обособ. поз. 209.01.2017 
Решение за прекратяване, Обособ. поз. 109.01.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията31.10.2016 
Приложения към обявата03.10.2016