Предмет на поръчкатаОбява за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет, {00276-2016-0016}: „Доставка на горива за автомобилите на „Български пощи“ ЕАД“
Дата на публикуване11.11.2016
СтатусОтворена
№ в РОП / ПОП00276-2016-0016
№ от деловоднаОП-36-2016
Възлагане чрезОткрити процедури

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД На основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 3, чл. 132 и чл. 133от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:

„Доставка на горива за автомобилите на „Български пощи“ ЕАД“

Вид на обществената поръчка: събиране на оферти с обява с предмет

Приложения към обява:

  • Техническа спецификацияна Възложителя – Приложение № 1
  • Проекто договор – Приложение № 2
  • Образци
  • Решение за откриване

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

 

„Доставка на горива за автомобилите на „Български пощи“ ЕАД“ 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 26.11.2016  г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

  1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;
  2. Документи съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1-5, 7 ЗОП.

 

Обявлението е публикувано в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 757552

Решението за откриване на процедурата е публикувано в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 757551

 

Процедурата е публикувана в сайта на АОП под номер 00276-2016-0016

Документация

ДокументиРешение за прекратяване17.01.2017 
Решение за класиране и определяне на изпълнител23.12.2016 
Доклад от работата на Комисията23.12.2016 
Протокол 4 от работата на Комисията23.12.2016 
Протокол 3 от работата на Комисията23.12.2016 
Протокол 2 от работата на Комисията23.12.2016 
Протокол 1 от работата на Комисията23.12.2016 
Съобщение за отваряне на ценови оферти08.12.2016 
Съобщение за отлагане отварянето на ценови оферти05.12.2016 
Съобщение за отваряне на ценови оферти01.12.2016 
Приложения към обявлението11.11.2016