Предмет на поръчкатаОбява за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2016-0017}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги EMS/Bulpost, за нуждите на „Български пощи” ЕАД
Дата на публикуване16.11.2016
СтатусПрекратена
№ в РОП / ПОП00276-2016-0017
№ от деловоднаОП-38-2016
Възлагане чрезПублично състезание

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Български пощи” ЕАД На основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал.2, т. 2, , чл. 178 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публично състезание с обява с предмет:

„Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги EMS/Bulpost, за нуждите на „Български пощи” ЕАД”

Вид на обществената поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Приложения към обявата:

 

1.Документация и проект на договор

2.Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 9

3.Технически изисквания на Възложителя

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги EMS/Bulpost, за нуждите на „Български пощи” ЕАД”

 

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 07.12.2016 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: денят следващ крайният срок за получаване на офертите, в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212

 

Процедурата за публично състезание е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код: 00276-2016-0017

Документация

ДокументиРешение за прекратяване26.01.2017 
Съобщение за отлагане отварянето на ценови оферти13.12.2016 
Съобщение за отваряне на ценови оферти09.12.2016 
Приложения 2 към Разяснение 124.11.2016 
Приложения към Разяснение 121.11.2016 
Разяснение 121.11.2016 
Приложения към обявлението16.11.2016