Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2016-0018}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации по осем обособени позиции”
Дата на публикуване13.12.2016
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2016-0018
№ от деловоднаОП -41-2016
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

 „Български пощи” ЕАД, на основание чл. 5, ал. 4, във връзка с чл. 20, ал.2, т. 2 и чл. 178 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

„РЕМОНТ НА КЛИМАТИЦИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Обособ. поз.1 ОПС Варна, автобаза, РСЦ Варна, ОПС Добрич, ОПС Шумен и ОПС Търговище
Обособ. поз.2 ОПС Велико Търново, РСЦ Горна Оряховица, ОПС Плевен, ОПС Ловеч, ОПС Русе, ОПС Силистра, ОПС Разград, и ОПС Габрово
Обособ. поз.3 ОПС Бургас, ОПС Стара Загора, РСЦ Стара Загора, ОПС Сливен и ОПС Ямбол
Обособ. поз.4 ОПС Пловдив, ОПС Смолян, ОПС Пазарджик, ОПС Хасково и ОПС Кърджали
Обособ. поз.5 ОПС Видин, ОПС Враца и ОПС Монтана
Обособ. поз.6 ОПС София град, ОПС София окръг, ОПС Перник, ОПС Благоевград, ОПС Кюстендил и ЦУ
Обособ. поз.7 БРСЦ
Обособ. поз.8 БФН

 

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание

Приложения към обявлението:

  1. Документация и проект на договор
  2. Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 9
  3. Технически изисквания на Възложителя и Приложения

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка: „РЕМОНТ НА КЛИМАТИЦИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, като се посочва и обособената позиция, за която участникът подава оферта.

 

 До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 03.01.2017г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: денят следващ крайния срок за получаване на офертите, в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:Документи съгласно чл.58 ЗОП

 

Обявата за публично състезание е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код: 00276-2016-0018

Документация

ДокументиОбявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) - Договор 12012.06.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 851223
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) - Договор 11912.06.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 851220
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) - Договор 10707.06.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 848138
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) - Договор 10507.06.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 844255
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) - Договор 9507.06.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 844176
Сключен Договор 120/17.05.2017 г. за изпълнение25.05.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 788618
Сключен Договор 119/17.05.2017 г. за изпълнение25.05.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 788618
Сключен Договор № 107/19.04.2017 за изпълнение, Обособ. поз. 115.05.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 786996
Сключен Договор № 105/19.04.2017 за изпълнение, обособ. поз. 615.05.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 786994
Обявление за възложена поръчка12.04.2017Обявлението е публикувано в сайта на АОП под номер 782960
Сключен Договор 95/06.04.2017 г. за изпълнение12.04.2017 
Решение за избор на изпълнител и прекратяване, Обособ. поз. №№ 2, 3 и 410.03.2017Обявлението е публикувано в сайта на АОП под номер 776022 на 10.03.2017
Решение за класиране и определяне на изпълнител20.02.2017 
Доклад от работата на Комисията20.02.2017 
Протокол 3 от работата на Комисията20.02.2017 
Протокол 2 от работата на Комисията20.02.2017 
Съобщение за отваряне на ценови оферти17.01.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията05.01.2017 
Разяснение 121.12.2016 
Приложенията във формат XLS20.12.2016 
Приложения към обявлението13.12.2016