Предмет на поръчкатаОбява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9060145}: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона”
Дата на публикуване20.12.2016
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП9060145
№ от деловоднаОП-43-2016
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД, на основание чл. 5, ал. 4, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, чл. 186 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона”

 

Вид на обществената поръчка: събиране на оферти с обява с предмет „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона”

 

Приложения към обявлението:

  • Образци
  • Техническо задание
  • Проект на договор
  • Информация за обществена поръчка

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и Участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

„Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона”

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 28.12.2016  г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от Участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

  1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;
  2. Документи съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1-5, 7 ЗОП.

 

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код:  9060145

 

Документация

ДокументиСключен договор № 40/03.02.2017 за изпълнение06.02.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията24.01.2017 
Разяснение 123.12.2016 
Уточнена документация21.12.2016 
Уточнение 1 към документацията21.12.2016 
Приложения към обявлението20.12.2016