Предмет на поръчкатаОбява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (9060195) ,с предмет: „Ремонт и резервни части на компютърна и офис техника, въведена в експлоатация в системата на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване21.12.2016
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9060195
№ от деловоднаОП-44-2016
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, , чл. 186 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Ремонт и резервни части на компютърна и офис техника, въведена в експлоатация в системата на „Български пощи” ЕАД”

Вид на обществената поръчка: събиране на оферти с обява

Приложения към обявата:

  • Проект на договор
  • Образци декларации
  • Технически изисквания на Възложителя

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използва самозалепващ се плик, той трябва да бъде затворен с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват: адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка: „Ремонт и резервни части на компютърна и офис техника, въведена в експлоатация в системата на „Български пощи” ЕАД”

 

           До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

     Гр.София 1700, ул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 29.12.2016 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на договарянето: първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от11:00 ч. вЦентрално управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;

Обявата за събиране на оферти с обява е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код  9060195.

Документация

ДокументиСключен Договор № 56/07.02.2017 за изпълнение23.02.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията25.01.2017 
Приложения към обявлението21.12.2016