Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0001}: „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в превозните средства“, застраховка „Трудова злополука“ на служителите в „Български пощи“ ЕАД“, застраховка „Автокаско“, застраховка „Имущество (движимо и недвижимо)” и застраховка „Пари и ценности“ на „Български пощи“ ЕАД по пет обособени позиции“
Дата на публикуване11.01.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0001
№ от деловоднаОП-1-2017
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

 „Български пощи” ЕАД, на основание чл. 5, ал. 4, във връзка с чл. 20, ал.2, т. 2 и чл. 178 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

„Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в превозните средства“, застраховка „Трудова злополука“ на служителите в „Български пощи“ ЕАД“, застраховка „Автокаско“, застраховка „Имущество (движимо и недвижимо)” и застраховка „Пари и ценности“ на „Български пощи“ ЕАД по пет обособени позиции“, както следва:

Обособ. поз.1 „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и „Застраховка на лицата в превозните средства“
Обособ. поз.2 Избор на застраховател за сключване на застраховка „Трудова злополука на служителите в „Български пощи“ЕАД
Обособ. поз.3 Избор на застраховател за сключване на застраховка „Автокаско“
Обособ. поз.4 Избор на застраховател за сключване на застраховка „Имущество (движимо и недвижимо)”
Обособ. поз.5 Избор на застраховател за сключване на застраховка „Пари и ценности“

 

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание

Приложения към обявлението:

  • Документация и проект на договор
  • Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 9
  • Технически изисквания на Възложителя и Приложения

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка: Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в превозните средства“, застраховка „Трудова злополука“ на служителите в „Български пощи“ ЕАД“, застраховка „Автокаско“, застраховка „Имущество (движимо и недвижимо)” и застраховка „Пари и ценности“ на „Български пощи“ ЕАД по пет обособени позиции“, обособена позиция №……..

 

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 01.02.2017  г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: денят следващ крайния срок за получаване на офертите, в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП

 

Обявата за публично състезание е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код: 00276-2017-0001

Документация

ДокументиИнформация за изпълнен договор 148/20.06.2017 г 10.03.2021Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1009004
Допълнително споразумение 1 към Договор 14802.12.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1001287
Информация за изпълнен договор 122/19.05.2017 г (Обособ. поз. 4)23.10.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП по номер 997954
Информация за изпълнен договор 76/17.03.2017 г. (Обособ. поз.3)10.09.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 993701
Информация за изпълнение на договор 97/07.04.2017г07.05.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 975910
Сключен Договор № 148/20.06.2017 за изпълнение27.06.2017Информацията е публикувана в сайта на АОП под номер 793350
Сключен Договор 122/19.05.2017 г. за изпълнение31.05.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 789429
Сключен Договор 97/07.04.2017 г. за изпълнение16.05.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 787344
Сключен Договор № 76/17.03.2017 за изпълнение04.04.2017Публикувано в сайта на АОП под номер 781488
Решение за избор на изпълнител и прекратяване, Обособ. поз.510.03.2017Обявлението е публикувано в сайта на АОП под номер 775860 на 10.03.2017
Решение 2 за класиране и определяне на изпълнител24.02.2017 
Доклад 3 от работата на Комисията24.02.2017 
Протокол 5 от работата на Комисията24.02.2017 
Протокол 4 от работата на Комисията24.02.2017 
Решение за класиране и определяне на изпълнител22.02.2017 
Доклад 2 от работата на Комисията22.02.2017 
Доклад 1 от работата на Комисията22.02.2017 
Протокол 3 от работата на Комисията22.02.2017 
Протокол 2 от работата на Комисията22.02.2017 
Съобщение за отваряне на ценови оферти13.02.2017 
Съобщение за отваряне на ценови оферти07.02.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията06.02.2017 
Разяснение 226.01.2017 
Разяснение 119.01.2017 
Приложения към обявлението11.01.2017