Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет, {00276-2017-0002}: „Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на Firewall, Spam, Filter и Application Delivery Controller за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
Дата на публикуване27.02.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0002
№ от деловоднаОП-5-2017
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД На основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал.2, т. 2, , чл. 178от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публично състезание с обява с предмет:

„Доставка, монтаж, настройка и гаранционнаподдръжкана Firewall, Spam, Filter и Application Delivery Controller зануждитена „Българскипощи“ ЕАД“

Вид на обществената поръчка: публично състезание

Приложения към обявата:

  1. Документация
  2. Проект на договор
  3. Образци декларации
  4. Технически изисквания на Възложителя

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик, съгласно условията описани в Раздел VI т.3 от Документацията на Възложителя. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка: „Доставка, монтаж, настройка и гаранционнаподдръжкана Firewall, Spam, Filter и Application Delivery Controller зануждитена „Българскипощи“ ЕАД“

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 22.03.2017  г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: денят следващ крайният срок за получаване на офертите, в 11:00 часа вЦентрално управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП

 

Обявата за публично състезание е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код: 00276-2017-0002.

Документация

ДокументиОбявление за приключване на договор за обществена поръчка- Договор 15314.11.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 878380
Сключен Договор № 153/26.06.2017 за изпълнение04.07.2017Обявлението за възлагане на поръчката е публикувано в сайта на АОП под номер 794152
Решение за класиране и определяне на изпълнител26.05.2017 
Доклад от работата на Комисията26.05.2017 
Протокол 3 от работата на Комисията26.05.2017 
Протокол 2 от работата на Комисията26.05.2017 
Съобщение за отваряне на ценови оферти20.04.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията04.04.2017 
Приложения към обявлението27.02.2017