Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0003}: „Доставка на пощенски чували и платнени торби по две обособени позиции”
Дата на публикуване27.02.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0003
№ от деловоднаОП-9-2017
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

 „Български пощи” ЕАД, на основание чл. 5, ал. 4, във връзка с чл. 20, ал.2, т. 2 и чл. 178 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

„Доставка на пощенски чували и платнени торби по две обособени позиции”

Обособ. поз. 1 Доставка на пощенски чували
Обособ. поз. 2 Доставка на платнени торби, изработени от плътен материал, с висока якост

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание

Приложения към обявлението:

  1. Документация и проект на договор
  2. Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 9
  3. Технически изисквания на Възложителя

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка: „ДОСТАВКА НА ПОЩЕНСКИ ЧУВАЛИ И ПЛАТНЕНИ ТОРБИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, като се посочва и обособената позиция, за която участникът подава оферта.

 

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 20.03.2017г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: денят следващ крайния срок за получаване на офертите, в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:Документи съгласно чл.58 ЗОП

 

Обявлението за публично състезание е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код: 00276-2017-0003

Документация

ДокументиОбявление за приключване на договор за обществена поръчка 20.11.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 815784
Сключен Договор 188/21.08.2017 г. за изпълнение, Обособ. поз. 204.09.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 803563
Съобщение за прекратяване, обособ. поз. 128.06.2017Съобщението е публикувано в сайта на АОП под номер 793545
Решение за класиране и определяне на изпълнител02.06.2017 
Доклад от работата на Комисията02.06.2017 
Протокол 3 от работата на Комисията02.06.2017 
Протокол 2 от работата на Комисията02.06.2017 
Съобщение за отваряне на ценови оферти24.04.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията24.03.2017 
Приложения към обявлението27.02.2017