Предмет на поръчкатаРешение за откриване на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет, {00276-2017-0005}: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона по три обособени позиции"
Дата на публикуване27.02.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0005
№ от деловоднаОП-8-2017
Възлагане чрезОткрити процедури

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД, на основание чл. 5, ал. 4, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 3, буква „б”, чл. 133 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка с предмет:

„Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона” по три обособени позиции.

Обособ. поз. 1 Западен регион
Обособ. поз. 2 Северен централен регион и Североизточен регион
Обособ. поз. 3 Южен централен регион и Югоизточен регион

 

Вид на обществената поръчка: открита процедура

Приложения към обявата:

  • Образци
  • Документация
  • Проект на договор
  • Техническо задание

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и Участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

 

„Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона” по три обособени позиции

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 часа до 17:30 часа всеки работен ден до 19.04.2017 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от Участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

  1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;
  2. Документи съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1-5, 7 ЗОП.

 

 

Процедурата е публикувана в Регистъра на обществени поръчки под следния уникален код: 00276-2017-0005

Документация

ДокументиИнформация за изпълнение на договор №240/19.10.17г. 09.02.2021Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1007057
Информация за изпълнение на договор №239/19.10.17г. 09.02.2021Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1007056
Информация за изпълнение на договор №238/19.10.17г. 09.02.2021Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1007055
Сключен Договор 240/19.10.2017 г. за изпълнение01.11.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 812321
Сключен Договор 239/19.10.2017 г. за изпълнение01.11.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 812321
Сключен Договор 238/19.10.2017 г. за изпълнение01.11.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 812321
Решение за класиране и определяне на изпълнител11.07.2017 
Доклад от работата на Комисията11.07.2017 
Приложение към Протокол 4 от работата на Комисията11.07.2017 
Протокол 4 от работата на Комисията11.07.2017 
Протокол 3 от работата на Комисията11.07.2017 
Протокол 2 от работата на Комисията11.07.2017 
Съобщение за отваряне на ценови оферти07.06.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията28.04.2017 
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти10.04.2017 
Разяснение 207.04.2017 
Разяснение 131.03.2017 
Допълнение към приложенията08.03.2017 
Приложения към обявлението27.02.2017