Предмет на поръчкатаОбява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9061923}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”
Дата на публикуване01.03.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9061923
№ от деловоднаОП-7-2017
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД, на основание чл. 5, ал. 4, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, чл. 186 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”

Вид на обществената поръчка: събиране на оферти с обява с предмет „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”

Приложения към обявата:

  • Образци
  • Технически спецификации
  • Проект на договор
  • Информация за обществена поръчка

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и Участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

„Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 08.03.2017 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от Участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

  1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;
  2. Документи съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1-5, 7 ЗОП.

 

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 9061923

Документация

ДокументиСключен Договор № 150/20.06.2017 за изпълнение19.07.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията06.04.2017 
Приложения към обявлението01.03.2017