Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет, {00276-2017-0007}: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
Дата на публикуване22.03.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0007
№ от деловоднаОП-12-2017
Възлагане чрезОткрити процедури

СЪОБЩЕНИЕ

 „Български пощи” ЕАД, на основание чл. 5, ал. 4, във връзка с чл. 20, ал.1, т. 3 и чл. 132 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:

 

„Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“

 

Вид на обществената поръчка: открита процедура

Приложения към обявлението:

  • Документация и проект на договор
  • Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 12
  • Технически изисквания на Възложителя

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

 

Наименование на обществената поръчка:„Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“

 

 

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 26.04.2017г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: денят следващ крайния срок за получаване на офертите, в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП

Процедурата е регистрирана в сайта на АОП под следния уникален номер: 00276-2017-0007

Документация

ДокументиИнформация за изпълнен договор № 41/05.02.2019г. 10.04.2023Информацията е публикувана на сайта на АОП под №1042741
Сключен договор 41/05.02.2019 за изпълнение19.02.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 894822
Решение за класиране и определяне на изпълнител20.12.2018 
Доклад от работата на Комисията20.12.2018 
Протокол 3 от работата на Комисията20.12.2018 
Протокол 2 от работата на Комисията20.12.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията20.12.2018 
Съобщение за отваряне на ценови оферти23.11.2018 
Информация за производство по обжалване31.07.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 860184.
Решение за одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация23.07.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 857945
Разяснение 110.07.2018Относно Представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид
Информация за производство по обжалване08.01.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 822612
Съобщение за спиране на процедура08.01.2018 
Решение за одобряване на обявление за изменение и допълнителна информация18.12.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 819897
Съобщение за спиране на процедура02.05.2017На основание чл.203, ал.3 от ЗОП процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“, се спира, тъй като е подадена жалба срещу решението за откриване на процедурата, с която е направено искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“.
Решение за одобряване на обявление за изменение и допълнителна информация13.04.2017Решението е публикувано в сайта на АОП под номер 782587
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти10.04.2017с Решение № ОП-12-4/10.04.2017г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.100, ал.1 от ЗОП, се променя обявлението за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ и документацията за участие. Срокът за подаване на оферти се удължава до 10.05.2017г.
Образци (изменени)10.04.2017 
Документация (изменена)10.04.2017 
Обявление за поръчка27.03.2017Обявлението е публикувано в сайта на АОП под номер 778229 на 27.03.2017
Приложения към обявлението22.03.2017