Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0008}: „Избор на застраховател за сключване на Застраховка „ Пари и ценности“ на „Български пощи“ ЕАД“
Дата на публикуване24.03.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0008
№ от деловоднаОП-13-2017
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

 „Български пощи” ЕАД, на основание чл. 5, ал. 4, във връзка с чл. 20, ал.2, т. 2 и чл. 178 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

„Избор на застраховател за сключване на Застраховка „ Пари и ценности“ на „Български пощи“ ЕАД“

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание

Приложения към обявлението:

  • Документация и проект на договор
  • Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 9
  • Технически изисквания на Възложителя и Приложения

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка: „Избор на застраховател за сключване на Застраховка „ Пари и ценности“ на „Български пощи“ ЕАД“

 

                                                        

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 03.04.2017  г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: денят следващ крайния срок за получаване на офертите, в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП

 

Процедурата е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код: 00276-2017-0008

 

Документация

ДокументиИнформация за приключил договор .№147/15.06.17г. 29.10.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 998596
Сключен Договор 147/15.06.2017 г. за изпълнение19.06.2017Съобщението е публикувано в сайта на АОП под номер 792272
Решение за класиране и определяне на изпълнител02.06.2017 
Доклад от работата на Комисията02.06.2017 
Протокол 3 от работата на Комисията02.06.2017 
Протокол 2 от работата на Комисията02.06.2017 
Съобщение за отваряне на ценови оферти15.05.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията21.04.2017 
Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти04.04.2017Съобщението е публикувано в сайта на АОП под номер 781715
Приложения към обявлението24.03.2017