Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2017-0009}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции"
Дата на публикуване24.03.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0009
№ от деловоднаОП-3-2017
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 178 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

„Доставка на специализирани полиетиленови пликове за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции както следва:

Обособ. поз. 1 "Доставка на пликове за услуга "РП", без печат";
Обособ. поз. 2 "Доставка на пликове за колетни пратки (СР91)";
Обособ. поз. 3 "Доставка на пликове за банкноти и монети за ценни пратки   (в т.ч. вакуумни)";
Обособ. поз. 4 "Доставка на пликове за ваучери и винетни стикeри".

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание

Приложения към обявата:

  • Документация
  • Проект на договор
  • Образци документи - приложения
  • Технически изисквания на Възложителя

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използва самозалепващ се плик, той трябва да бъде затворен с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват– адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени

Обособена позиция ……………………………………………………..

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, ул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 19.04.2017 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на договарянето: първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от 14:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;

Цялата документация по публичното състезание е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален номер: 00276-2017-0009

Документация

ДокументиИнформация за изпълнение на договор №180/11.08.17 г18.09.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 933998
Информация за изпълнение на договор №182/11.08.17 г02.09.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 931285
Информация за изпълнение на договор №181/11.08.17 г14.08.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 928038
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) 25.08.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 802483
Сключен Договор 182 за изпълнение25.08.2017 
Сключен Договор 181 за изпълнение25.08.2017 
Сключен Договор 180 за изпълнение25.08.2017 
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) 02.08.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 798896
Решение за класиране и определяне на изпълнител19.06.2017 
Доклад от работата на Комисията19.06.2017 
Протокол 3 от работата на Комисията19.06.2017 
Протокол 2 от работата на Комисията19.06.2017 
Съобщение за отваряне на ценови оферти02.06.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията05.05.2017 
Приложения към обявлението24.03.2017