Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0010}: „Доставка на хартии за производство на терморолки и хартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД по две обособени позиции"
Дата на публикуване19.05.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0010
№ от деловоднаОП-19-2017
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

 „Български пощи” ЕАД, на основание чл. 5, ал. 4, във връзка с чл. 20, ал.2, т. 2 и чл. 178 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

„Доставка на хартии за производство на терморолки и хартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД по две обособени позиции:

 

Обособ. поз.1

Доставка на високочувствителна ролна термохартия до 1 230 000 квадратни метра за производство на терморолки  в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД;

Обособ. поз.2

Доставка на ролна офсетова хартия – до 6 тона за производство на хартиени ролки в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание

Приложения към обявлението:

  • Документация и проект на договор
  • Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 9
  • Технически изисквания на Възложителя и Приложения

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка: „Доставка на хартии за производство на терморолки и хартиени ролки за „Доставка на хартии за производство на терморолки и хартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД по две обособени позиции,, обособена позиция №……..

 

 

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 08.06.2017  г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: денят следващ крайния срок за получаване на офертите, в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:Документи съгласно чл.58 ЗОП

 

Обявата за публично състезание е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код: 00276-2017-0010

Документация

ДокументиОбявление за приключване на договор за обществена поръчка- Договор 20328.09.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 869804
Сключен Договор 203/08.09.2017 г. за изпълнение12.09.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 804862
Решение за прекратяване, обособ. поз. 209.08.2017Решението е публикувано в сайта на АОП под номер 799789
Решение за класиране и определяне на изпълнител25.07.2017 
Доклад от работата на Комисията25.07.2017 
Протокол 3 от работата на Комисията25.07.2017 
Протокол 2 от работата на Комисията25.07.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията25.07.2017 
Съобщение за отваряне на ценови оферти26.06.2017 
Разяснение 302.06.2017 
Приложения към Разяснение 201.06.2017 
Разяснение 201.06.2017 
Разяснение 125.05.2017 
Приложения към обявлението19.05.2017