Предмет на поръчкатаОбява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9064787}: Доставката и монтаж на компоненти за сигнално-охранителните системи в обекти на „Български пощи“ ЕАД
Дата на публикуване30.05.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9064787
№ от деловоднаОП-20-2017
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД На основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, , чл. 186 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

Доставката и монтаж на компоненти за сигнално-охранителните системи в обекти на „Български пощи“ ЕАД

Вид на обществената поръчка: събиране на оферти с обява с предмет

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Доставката и монтаж на компоненти за сигнално-охранителните системи в обекти на „Български пощи“ ЕАД Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 06.06.2017  г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  Отварянето на офертите ще бъде в 11.00ч. в стая 212

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

  1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;
  2. Документи съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1-5, 7 ЗОП.

Обявата за събиране на оферти е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код : 9064787

Документация

ДокументиСключен Договор 186/17.08.2017 г. за изпълнение01.09.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията20.07.2017 
Приложения към обявлението30.05.2017