Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0012}: „Доставка и монтаж на климатици”
Дата на публикуване02.06.2017
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0012
№ от деловоднаОП-16-2017
Възлагане чрезПублично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Български пощи” ЕАД, на основание чл. 5, ал. 4, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, по реда на глава XXV от ЗОП – „Публично състезание” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на климатици”

Вид на обществената поръчка: публично състезание с предмет „Доставка и монтаж на климатици”

Приложения :

  • Документация
  • Образци на документи;
  • Технически изисквания;
  • Проект на договор;
  • Приложение към техническа оферта;

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и Участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

„Доставка и монтаж на климатици”

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 27.06..2017 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от Участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

  1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора;
  2. Документи съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1-5, 7 ЗОП.

 

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 00276-2017-0012

Документация

ДокументиОбявление за приключване на договор за обществена поръчка06.02.2018Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 828318
Сключен Договор 232/09.10.2017 г. за изпълнение17.10.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 810428
Решение за класиране и определяне на изпълнител25.08.2017 
Доклад от работата на Комисията25.08.2017 
Протокол 3 от работата на Комисията25.08.2017 
Протокол 2 от работата на Комисията25.08.2017 
Съобщение за отваряне на ценови оферти07.08.2017 
Протокол 1 от работата на Комисията05.07.2017 
Разяснение 122.06.2017 
Приложения към обявлението02.06.2017